Henvisninger om miljøvenlig bortskaffelse af udtjente batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr med integreret batteri

Udtjente batterier, elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, der symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles og bortskaffes særskilt.

 

 

Nogle AL-KO batterier er mærket med den kemiske betegnelse Pb (bly). Hvis tegnet Pb vises under skraldespanden, betyder det, at batteriet indeholder mere end 0,004% bly. Dette er et særligt skadelige stoffer, og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. 

Alle danske kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.


Henvisninger om miljøvenlig bortskaffelse af brugt olie

Olieaffald må ikke hældes i kloakken eller smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. De miljøskadelige stoffer skal i stedet afleveres på genbrugsstationen, hvor det farlige affald bliver sendt til destruktion. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

alist